PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Providing Time, S.L. CIF: B66890807
Adreça Postal: Apartado de Correos 30
Telèfon: 630988918
Adreça electrònica: legal@providingtime.es
FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En Providing Time S.L. tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat relacionada amb la prestació de serveis de gestió de tràmits administratius, inclosos els organismes oficials com Jutjats (Inscripció de defunció), Ministeri de Justícia (Certificat d'Últimes Voluntats i la Seguretat Social (Gestió de Baixa i de Pensió de viudetat / orfandat). Providing Time S.L. no elabora un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada, ni pren decissions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.
LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Interès legítim:
 • Consentiment de l'interessat: Soŀlicitem el consentiment de l'interessat, per als serveis prestats.
DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades seran cedides per a la prestació de serveis a organismes oficials (Registre Civil, Ministeri de Justícia i Seguretat Social).
DRETS
Quins són els vostres drets?
 • Accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Providing Time S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Rectificació: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com soŀlicitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Les persones interessades podran soŀlicitar l'eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que vàren ser recollides.
 • Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens soŀlicitin del seu interès. Providing Time S.L. deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Limitació del Tractament: En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden soŀlicitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és iŀlícit. Però s'oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan Providing Time S.L.no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s'oposi al tractament de dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per el tractament per davant dels de vostè.
 • Portabilitat: En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Podrà exercir els seus drets a: gestio.doc@providingtime.es o al Departament Protecció de Dades amb adreça postal a Apartado de Correos 30 08200 SABADELL i Telèfon 630.988.918
Com podeu exercir els drets?
Si vostè considera que en Providing Time S.L. no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: legal@providingtime.es
Per exercitar els seus drets, s' haurà d'acompanyar a la seva soŀlicitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L'exercici d'aquests drets és gratuït.
Quines vies de reclamació hi ha?
Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l' exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.